Hallinnointi

Revenio Group Oyj:n noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi

Revenio Group Oyj (”Revenio” tai ”yhtiö”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Revenio Group Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Revenio Group-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Revenio Group Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Revenio Group Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 hyväksymää pörssiyhtiöiden hallinnointikoodia (”hallinnointikoodi”).

Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.

Revenio Group Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu samanaikaisesti yhtiön vuoden 2017 vuosikertomuksen kanssa yhtiön internet-sivuilla ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.