Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous vuosittain. Palkitsemisehdotuksen valmistelee hallitus kokonaisuudessaan. Yhtiö voi myös nimittää palkitsemisvaliokunnan tai ulkopuolisen asiantuntijan valmistelemaan palkitsemiseen liittyviä esityksiä hallitukselle. 

Hallituksen palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta. Hallituksen perustamien valtiokuntien jäsenille maksetaan erillistä palkkiota yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tyypillisesti korotettua palkkiota. Hallituksen varsinaisten jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokous voi päättää myös muunlaisista palkitsemisen määräytymisperusteista. Hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat yhtiökokouksen päätökset julkistetaan samalla pörssitiedotteella muiden yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten Palkitsemispolitiikan puitteissa.

Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, hallituksen määrittelemien tuloskriteerien toteutumisen sekä arvio-osuuden perusteella määräytyvästä vuosittaisesta tulospalkkiojärjestelmästä, optiojärjestelmästä sekä osakepalkkiojärjestelmästä. 

Konsernin toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on ryhmäeläkevakuutus ja sairauskuluvakuutus 1.1.2012 alkaen. Vakuutusten taloudellinen merkitys yhtiön kannalta on vähäinen.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä palkanosasta (sisältäen lisäeläkkeen ja luontaisedut) sekä muuttuvasta palkanosasta. Muuttuva palkanosa muodostuu:

  • vuosittain vahvistettavasta lyhyen tähtäimen tulospalkkiojärjestelmästä (STI) sekä
  • pidemmän, tyypillisesti kolmen vuoden ansaintajakson aikana kertyvästä pitkän tähtäimen osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (LTI). 

Hallitus asettaa toimitusjohtajan vuosittain vahvistettavalle lyhyen tähtäimen tulospalkkiolle enimmäismäärän.

Tulospalkkiojärjestelmän palkkiokriteereinä ovat tyypillisesti konsernitason kasvu- sekä kannattavuusvaatimukset sekä arvio-osuus. Hallituksella on lisäksi mahdollisuus halutessaan nostaa tai alentaa toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle maksettavia vuosibonuksia 50 %.

Pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa Yhtiön toimitusjohtajan ja avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja niiden tavoitteena on tukea Yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää toimitusjohtajan ja muiden avainhenkilöiden ja Yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Yhtiön hallitus päättää yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti erikseen osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien käynnistämisestä ja niiden ansaintajaksoista. Hallitus päättää erikseen kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.