Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus on perustanut 21.10.2020 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus on valinnut keskuudestaan nimitys- ja tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaisesti jäsenet, jotka ovat Ann-Christine Sundell (PJ), Arne Boye Nielsen ja Bill Östman. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on vahva asiantuntemus ottaen huomioon alla esitellyt valiokunnan vastuualueet. 

Revenio Group Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys 
 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valinta ja kokoonpano

Hallitus valitsee keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia ja palkitsemiseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan valiokunnan on toimittava itsenäisesti ja riippumattomasti. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla valiokunnan jäsen.

Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin, jotka allekirjoittavat kokouspöytäkirjat.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta hallituksen jäsenten valinnan valmistelussa, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden valmistelussa sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu:

  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu
  • yhtiökokoukselle tehtävän hallitusten jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelu
  • toimitusjohtajan nimitysasioiden valmistelu
  • toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisen etuuksien valmistelu
  • yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu
  • toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta
  • palkka- ja palkkioselvityksen valmistelu
  • palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työskentely

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kutsu ja esityslista lähetetään kokouksen osanottajien lisäksi tiedoksi myös hallituksen muille jäsenille.

Valiokunta on toimivaltainen, kun paikalla on valiokunnan puheenjohtaja ja vähintään yksi valiokunnan jäsen.

Toimitusjohtaja voidaan tarvittaessa kutsua paikalle, jos valiokunta katsoo sen tarpeelliseksi.

Valiokunnalla on valtuus teettää selvityksiä kaikissa sen vastuulle kuuluvissa tehtävissä.

Valiokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja käsitellään yrityksen hallituksessa. Valiokunta raportoi toimistaan myös muutoin säännöllisesti.