Sisäinen tarkastus

Tarkastusvaliokunta valvoo Yhtiön sisäistä tarkastusta. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa Yhtiön hallitus. Sisäistä tarkastusta toteuttaa hallituksen valitsema ulkopuolinen keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Sisäistä tarkastusta suorittava KHT-yhteisö ei voi olla sama taho kuin yhtiön tilintarkastusta suorittava KHT-yhteisö.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on arvioida ja todentaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta.  Sisäistä tarkastusta on tehty hallituksen harkinnan mukaan tapauskohtaisesti.

Sisäisen valvonnan tehtävänä Revenio Group Oyj:ssä on tukea ja varmistaa:

  • asetettujen tavoitteiden saavuttamista;
  • resurssien taloudellista ja tehokasta käyttöä;
  • toimintaan liittyvien riskien hallintaa;
  • talous- ja muun johtamisinformaation luotettavuutta ja oikeellisuutta;
  • lakien ja määräysten sekä strategioiden, suunnitelmien, sisäisten sääntöjen ja menettelytapojen noudattamista.

Sisäiseen valvontaan kuuluu kaikki hallituksen, toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan toimeenpanema taloudellinen- ja muu valvonta. Sisäinen valvonta konsernitasolla perustuu kuukausittain laadittaviin tulosraportteihin, tilanneanalyyseihin ja ennusteisiin, jotka tarkastusvaliokunta ja konsernin hallitus käsittelevät kokouksissaan.