Revenio Group Oyj:n sisäpiirihallinto

Revenio Group Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities and Markets Authority) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista. Sisäpiiriohje on saatettu kaikille konsernin työntekijöille tiedoksi. Revenio julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Revenio pitää yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämissä tilanteissa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

 

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön talousjohtaja. Hän vastaa mm. seuraavien tehtävien toteutumisesta yhtiössä:


• sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;
• sisäpiiriasioiden koulutus;
• sisäpiiriluettelojen laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle;
• hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä;
• sisäpiiriasioiden valvonta ja
• sisäpiiriasioita koskevan sääntelymuutosten seuranta

Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä on 3.7.2016 alkaen MAR-sääntelyn mukaisesti ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Yhtiö julkaisee tiedot liiketoimista pörssitiedotteella. Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi luetaan yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan lisäksi myös yhtiön johtoryhmän jäsenet (johdon ilmoitusvelvolliset).

Yhtiössä pidetään hankekohtaisia sisäpiiriluetteloja henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Nämä sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluetteloiden tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä. Aiemman lainsäädännön mukaisen julkisen sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n sisäpiirirekisterissä (rekisterin päivitys lakannut 2.7.2016) yhtiön verkkosivuilla arvopaperimarkkinalain siirtymäsäännösten edellyttämällä tavalla.

Johdon ilmoitusvelvolliset sekä yhtiön erikseen määrittelemät henkilöt eivät saa hankkia tai luovuttaa yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita tai johdannaissopimuksia 30 vuorokauden aikana ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamista. Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella. Lisäksi mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla.

Yhtiön johto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä yhtiön sisäpiiriluetteloita yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa. Yhtiön johdon ilmoitusvelvollisille lähetetään säännöllisin väliajoin tarkistettavaksi ote johdon ilmoitusvelvollisten rekisteriin merkityistä tiedoista ja heidän kaupankäyntirajoitusten noudattamista ohjeistetaan ja seurataan.