Varsinainen yhtiökokous 2020

Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8.6.2020 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa Vantaalla. Kokoukseen voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 1.5.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisenrajoittamiseksi (290/2020) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeellista, jotta osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa ja kokous järjestää ennakoitavalla, osakkeenomistajille yhdenmukaisella tavalla varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattaminen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oi-keuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun C-osasta Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille.  Yhtiön johto ei ole paikan päällä, hallituksen ja johdon puheenvuoroja ei pidetä kokouksessa eikä siihen järjestetä videoyhteyttä.

Yhtiökokousilmoittautuminen ja äänestäminen

Aiemmin tehtyä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 19.3.2020 ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää en-nakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 19.5.2020 klo 10.00 – 1.6.2020 klo 12.00 välisenä aikana.

Osakkeenomistaja voi myös täyttää, tulostaa ja lähettää ennakkoäänestyslomakkeen joko sähköpostitse yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Revenio Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 1.6.2020 klo 12:00 mennessä. 

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Osakkenomistajien oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja kyselyoikeus

Osakkeenomistajien vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen info@revenio.fi viimeistään maanantaina 18.5.2020 klo 10.00 mennessä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon.

Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://www.reveniogroup.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2020 viimeistään tiistaina 19.5.2020.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista maanantaihin 25.5.2020 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen info@revenio.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla https://www.reveniogroup.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2020 viimeistään torstaina 28.5.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Tärkeitä päivämääriä


Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille             18.5.2020 klo 10.00

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa                      19.5.2020 klo 10.00

Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille                     25.5.2020 klo 16.00

Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin

nähtävillä yhtiön internetsivuilla                                         28.5.2020

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä                                        27.5.2020

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy                 1.6.2020 klo 12.00

Yhtiökokouspäivä                                                               8.6.2020

Osingonmaksun täsmäytyspäivä                                       10.6.2020

Osingon maksupäivä                                                          17.6.2020

Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä

yhtiön internetsivuilla viimeistään                                      22.6.2020

 

Yhtiökokousasiakirjat:

Yhtiökokouspöytäkirja 2020

Yhtiökokouskutsu

Vuosikertomus 2019

Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2019

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Palkitsemispolitiikka

Hallitukseen esitettävien uusien jäsenten esittely:
Arne Boye Nielsen ja Bill Östman

Tilinpäätöstiedote 2019

Revenio Group Oyj Q3/2019

Revenio Group Oyj puolivuosikatsaus 2019

Revenio Group Oyj Q1/2019