TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Laatimispäivä 21.2.2018

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Revenio Group Oyj (Y-tunnus: 1700625-7)

Äyritie 22

01510 Vantaa

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

CFO Robin Pulkkinen

Äyritie 22

01510 Vantaa

info@revenio.fi, robin.pulkkinen@revenio.fi

 

3. REKISTERIN NIMI

Revenio Group Oyj:n yhtiökokousrekisteri 2017

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tämän rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajien ilmoittautuminen Revenio Group Oyj:n yhtiökokoukseen. Yhtiökokousilmoittautuminen edellyttää Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajien henkilötietojen keräämistä, jotta osakkeenomistaja pystytään yksilöimään osakkeenomistajaksi ja/tai valtuuttamaan asiamies. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy. Revenio Group Oyj ei luovuta annettuja tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Osakkeenomistajasta ja/tai tämän edustajasta voidaan kerätä seuraavia tietoja, jotka tallennetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tietokantaan: - nimi - henkilötunnus/y-tunnus - osoite - puhelinnumero - sähköpostiosoite - arvo-osuustilinumero - osake- ja äänimäärät - äänestystiedot Mahdollisesti voidaan kerätä myös asiamiehen/avustajan nimi ja henkilötunnus. Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmissä tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta Revenio Group Oyj:lle. Revenio Group Oyj:llä on mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Ilmoittautuessaan internetin kautta osakkeenomistaja syöttää itse tietoja itsestään. Sähköpostitse tai puhelimitse ilmoittautuessaan, osakkeenomistaja tai tämän edustaja ilmoittaa nimensä ja henkilötunnuksen/y-tunnuksen. Annetun henkilötunnuksen/y-tunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Revenio Group Oyj:n osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan osakkeenomistaja syöttää/ilmoittaa myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen ulkopuolelle johdosta tiedot sijaitsevat Euroclear Finland Oy:n palvelimella. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa, johon on pääsy vain tietoon oikeutetuilla.

B. Sähköisesti talletetut tiedot Rekisterin teknisestä ylläpidosta ja toteutuksesta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Sivuston toteutuksessa on hyödynnetty teknistä suojaa, jolla huolehditaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

 

9. TARKASTUSOIKEUS JA TIEDON KORJAAMINEN

Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Allekirjoitettu tarkistuspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista.

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Revenio Group Oyj (Y-tunnus: 1700625-7)

Äyritie 22

01510 Vantaa

 

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Timo Hildén

Puhelin +358 

Sähköposti timo.hilden@revenio.fi

 

3. REKISTERIN NIMI

Revenio Group Oyj:n asiakasrekisteri

 

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Revenion asiakkaaksi, ostanut Revenioista tavaraa ja/tai osallistuu Revenio Group Oyj:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

 

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Revenio Group asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Revenio Groupin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkosivuillamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Revenio Groupin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Revenio Group saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Revenio Groupin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Revenio Groupilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Revenio Groupille, sähköpostitse timo.hilden@revenio.fi tai rekisterinhoitajalle.

 

6. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

 

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Revenio Group Oyj:n käytössä, paitsi Revenio Groupin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Revenio Groupin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Revenio Groupin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Revenio Groupin salasanasuojatulla palvelimella.