Sijoittajat

Hallinnointi > Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Revenio Group Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities and Markets Authority) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää Yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista. Sisäpiiriohje on jaettu kaikille sisäpiiriläisille.

Revenio julkistaa mahdollisimman pian Yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot. Revenio pitää yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämissä tilanteissa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä on 3.7.2016 alkaen MAR-sääntelyn mukaisesti ilmoitettava Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Yhtiö julkaisee tiedot liiketoimista pörssitiedotteella. Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi luetaan Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan lisäksi myös Yhtiön johtoryhmän jäsenet (johdon ilmoitusvelvolliset).

Yhtiössä pidetään hankekohtaisia sisäpiiriluetteloja henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Nämä sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluetteloiden tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä.

Johdon ilmoitusvelvolliset sekä Yhtiön erikseen määrittelemät henkilöt eivät saa hankkia tai luovuttaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita tai johdannaissopimuksia 30 vuorokauden aikana ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamista. Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella. Lisäksi mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla.

Yhtiön johto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä Yhtiön sisäpiirirekistereitä yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa. Yhtiön sisäpiiriläisille lähetetään säännöllisin väliajoin tarkistettavaksi ote sisäpiirirekisteriin merkityistä tiedoista ja heidän kaupankäyntirajoitusten noudattamistaan ohjeistetaan ja seurataan.

Sisäpiirivastaavan tehtävät add

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön talousjohtaja. Hän vastaa mm. seuraavien tehtävien toteutumisesta yhtiössä:

  • sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;

  • sisäpiiriasioiden koulutus;

  • sisäpiiriluettelojen laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle (pyynnöstä);

  • hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä;

  • sisäpiiriasioiden valvonta;

  • sisäpiiriasioita koskevan sääntelymuutosten seuranta.

Ohjeet sisäpiiri-ilmoituksen tekemiseen add

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetusten ((EU) No: 596/2014, “MAR”) mukaisia Revenio Group Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen:

Asetuksen mukaan ilmoitukset on tehtävä Revenio Group Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä (T+3).

Ottaen huomioon Revenion velvollisuuden julkistaa kyseiset tiedot, Revenio suosittelee, että epävirallinen ilmoitus liiketoimesta annetaan Reveniolle liiketoimen toteuttamispäivänä ja että varsinainen ilmoitus tehdään Reveniolle viimeistään kaksi työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+2).

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

Lomake löytyy osoitteesta:
https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/markkinoiden-vaarinkayttoasetus/johtohenkiloiden-liiketoimet/

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

LEI-tunnus 743700I27E0FWSXLKK04

Osakkeiden kaupankäyntitunnus REG1V

ISIN -koodi FI0009010912

Ilmoitusnumero Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä alla olevien ohjeiden mukaisesti

Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi.

Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:

Lähetys Finanssivalvonnalle: Mene osoitteeseen securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

Lähetys Revenio Group Oyj:lle: Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen kaupat@revenio.fi

Revenio Group Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 lähtien yhtiön pörssitiedotteissa.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx

Sisäpiirin omistukset

Osto- ja myyntitoimeksiannot

Muut toimeksiannot

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin

navigate_next

Osakkeenomistajat

Tutustu suurimpien osakkeenomistajiemme listaan

navigate_next