Palkitsemisjärjestelmä

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti johdon uusista kannustinjärjestelmistä

Revenio Group Oyj:n hallitus on päättänyt 20.3.2018 Revenio Oyj:n johtoryhmälle suunnatuista kahdesta osakeperusteisesta pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja niiden tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020

Pitkän aikavälin suoriteperusteisessa kannustinjärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso 2018-2020. Hallitus päättää erikseen kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Osallistujille maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään kuuluu enintään 10 henkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kolmen vuoden absoluuttiseen kokonaistuottoon ja kumulatiiviseen liiketulokseen.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä 2021. Ohjelman ansaintajakson perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 50 000 Revenio Group Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, jonka jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa.

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä 2019-2021 toimitusjohtajalle

Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa toimitusjohtaja ja täydentää hänen suoritusperusteista osakepalkkiojärjestelmäänsä. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu ainoastaan yhtiön toimitusjohtaja ja se koostuu yhdestä kolmen vuoden rajoitusjaksosta.

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä alkaa vuoden 2019 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan kolmessa osassa. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän 2019-2021 puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 10 188 osaketta, joista 25 % maksetaan keväällä 2020, 25 % keväällä 2021 ja 50 % keväällä 2022 edellyttäen, että toimitusjohtajan työsuhde on voimassa kunkin palkkion maksun aikaan. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, jonka jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina.

 

Palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä lyhyen- ja pitkän aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä sekä optiojärjestelmästä. Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkitsemisjärjestelmää. Konsernin toimitusjohtajalla, johtoryhmällä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla on ryhmäeläkevakuutus ja sairauskuluvakuutus 1.1.2012 alkaen. Vakuutusten taloudellinen merkitys yhtiön kannalta on vähäinen.

Revenio Group Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän jäsenten sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkkauksen, muut taloudelliset etuudet, tulospalkkiojärjestelmän perusteet sekä muun johdon tulospalkkioperiaatteet. Muiden kuin edellä mainittujen konsernijohtoryhmän jäsenten palkkauksesta ja palkitsemista sekä muun johdon tulospalkkiopalkitsemisjärjestelmien yksityiskohdista päättää toimitusjohtaja yksi yli yhden periaatteella.

Revenio Group Oyj:n johdon tulospalkkion enimmäismäärä on lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä neljän kuukauden ja pitkän aikavälin järjestelmässä kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä vuoden pituisella määräytymisjaksolla. Konsernin toimitusjohtajalla palkkion enimmäismäärä lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä on kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä ja pitkäaikaisessa järjestelmässä neljän kuukauden palkkaa vastaava määrä. Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä palkkiokriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset sekä arvio-osuus. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä kriteerinä on konsernin liikevoitto. Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän piirissä on 5 konserniyhtiöissä johtavassa asemassa olevaa henkilöä. Pitkän aikavälin tulospalkkiojärjestelmän piirissä on osa konsernin nykyisestä johtoryhmästä.

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Revenio Group Oyj:llä on voimassa oleva konsernin avainhenkilöille suunnattu optio-ohjelma vuodelta 2015. Optio-oikeuksien jaosta päättää Revenio Group Oyj:n hallitus.

Avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Revenio -konsernissa on työntekijöitä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden valinnan mukaisesti osa vuositulospalkkiosta maksetaan henkilöstön perustamaan henkilöstörahastoon, joka sijoittaa pääosan varoistaan Revenio Group Oyj:n osakkeiden ostoon.

 

Optio-ohjelma 2015

Varsinaisen 20.3.2018 pidetyn yhtiökokouksen hyväksyttyä hallituksen ehdotuksen maksuttomasta 15.958.812 osakkeen annista (split) päätti hallitus optio-ohjelman 2015 ehtojen mukaisesti seuraavista muutoksista vuoden 2015 optio-ohjelmaan, jotka tulevat voimaan maksuttomassa osakeannissa annettujen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin 22.3.2018:

Muutetaan A-, B- ja C-optio-oikeuksien osakemerkintähinta vastaamaan jakosuhdetta siten, että yhtiökokouksen 20.3.2019 päättämän osingonjaon jälkeen

  • A-optio-oikeudella osakemerkintähinta on 7,95 euroa;
  • B-optio-oikeudella osakemerkintähinta on 9,84 euroa; ja
  • C-optio-oikeudella osakemerkintähinta on 12,78 euroa
  • muutetaan A-, B- ja C-optio-oikeuksien nojalla merkittäviä osakemääriä niin, että yhdellä optio-oikeudella voi merkitä kolme osaketta
  • optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen, joiden täsmäytyspäivä on 22.3.2018 tai aikaisemmin, osalta kolmasosalla (1/3) niiden määrästä
  • merkitään, että optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden määrä voi nousta enintään 450.000 uudella osakkeella

Edellä tarkoitetut muutokset tulevat voimaan maksuttomassa osakeannissa annettujen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin, eli 22.3.2018. 

Revenio  Group  Oyj:n  hallitus on 10.8.2015 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 päättämien osakeantivaltuuksien nojalla uudesta optiojärjestelmästä, johon kuuluu enintään 150.000 optio-oikeutta. Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhenkilöille.

Optio-oikeuksista 50.000 kappaletta merkitään kirjaimella A, 50.000 kappaletta kirjaimella B ja 50.000 kappaletta kirjaimella C. Hallituksella on oikeus muuntaa yhtiön hallussa olevia optio-oikeuksia optiolajista toiseen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella A on 31.5.2017-31.5.2019, optio-oikeudella B 31.5.2018-31.5.2020 sekä optio-oikeudella C 31.5.2019-31.5.2021.

Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhenkilöille. Tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kun niitä ei jaeta konsernin henkilöstölle. Hallitus voi päättää optio-oikeuksia koskevista erityisistä lisäehdoista optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Hallitus päättää tytäryhtiölle annettavien ja tytäryhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

Optio-oikeuksien 2015 A perusteella vuonna 2019 merkityt osakkeet pyritään käsittelemään seuraavan aikataulun mukaisesti:

Osakemerkintä viimeistään 11.3.2019    Rekisteröidään arviolta 3.4.2019              Pyritään listaamaan 4.4.2019

Osakemerkintä viimeistään 31.5.2019    Rekisteröidään arviolta 28.6.2019            Pyritään listaamaan 1.7.2019

 

Revenio optio-ohjelma 2015