Periaatteet ja päätöksenteko

Palkitsemisen tavoitteena on edistää Revenion strategian toteutumista ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitseminen on Yhtiön keskeinen kannustinkeino ja väline avainhenkilöiden sitouttamisessa Yhtiöön. Palkitsemisella on myös keskeinen rooli Yhtiön kilpailukykyisen rekrytoinnin varmistamisessa. Yhtiön voimassa oleva strategia on kasvustrategia, minkä Yhtiö pyrkii huomioimaan palkitsemisessa käytettävissä keinoissa ja ehdoissa.

Yhtiön tavoitteena on oikeudenmukainen ja kannustava palkitseminen Yhtiön kaikilla organisaatiotasoilla, minkä vuoksi toimielinten palkitsemisesta päätettäessä huomioidaan myös Yhtiön työntekijöiden palkka- ja palkitsemisehdot.

Palkitsemisen päätöksentekoprosessi 

Revenion hallitus päättää toimitusjohtajan, tytäryhtiöiden toimitusjohtajien sekä konsernin johtoryhmän palkkauksen, muut taloudelliset etuudet sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteet mukaan lukien mahdollisten optio-oikeuksien ja osakepalkitsemisen antamisen yhtiökokouksen päättämien ehtojen sekä jatkossa uuden Hallinnointikoodin mukaisesti yhtiökokoukselle esitettävän palkitsemispolitiikan puitteissa. Muiden kuin konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksesta ja palkitsemista sekä tulospalkkiojärjestelmien yksityiskohdista päättää Yhtiön toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan, tytäryhtiöiden toimitusjohtajien sekä konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisehdotukset valmistelee hallitus kokonaisuudessaan, kuitenkin siten, että tytäryhtiöiden toimitusjohtajien ja konsernin johtoryhmän jäsenten kiinteät palkat päätetään toimitusjohtajan esityksestä. Tulospalkkausjärjestelmiä ja muita etuuksia koskevia alustavia suunnitelmia varten hallitus voi osoittaa keskuudestaan yhden tai useamman hallituksen jäsenen selvittämään palkitsemisehdotuksien perusteita sekä koordinoimaan mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä. Yhtiö arvioi ajoittain Yhtiön palkitsemisen kilpailukyvyn suhteessa kansainvälisiin, markkina-arvoltaan saman suuruisiin pörssiyhtiöihin.