Voimassa olevat palkitsemisjärjestelmät

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti johdon uusista kannustinjärjestelmistä

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 20.6.2019 Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnatusta uudesta kolmen vuoden osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja niiden tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät vuosille 2019-2021 ja 2018-2020

Yhtiön hallitus on päättänyt Revenio Group Oyj:n johtoryhmälle suunnatuista kahdesta samanehtoisesta osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2018-2020 sekä vuosille 2019-2021. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja niiden tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi. 

Pitkän aikavälin suoriteperusteisissa kannustinjärjestelmissä on kolmivuotinen ansaintajakso. Hallitus päättää erikseen kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet. 

Osallistujille maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään kuuluu enintään 10 henkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kolmen vuoden absoluuttiseen kokonaistuottoon ja kumulatiiviseen liiketulokseen.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä 2021 sekä 2022. Ohjelmien ansaintajaksojen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 100 000 Revenio Group Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, jonka jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa.

 

Palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä lyhyen- ja pitkän aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä sekä optiojärjestelmästä. Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkitsemisjärjestelmää. Konsernin toimitusjohtajalla, johtoryhmällä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla on ryhmäeläkevakuutus ja sairauskuluvakuutus 1.1.2012 alkaen. Vakuutusten taloudellinen merkitys yhtiön kannalta on vähäinen.

Revenio Group Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän jäsenten sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkkauksen, muut taloudelliset etuudet, tulospalkkiojärjestelmän perusteet sekä muun johdon tulospalkkioperiaatteet. Muiden kuin edellä mainittujen konsernijohtoryhmän jäsenten palkkauksesta ja palkitsemista sekä muun johdon tulospalkkiopalkitsemisjärjestelmien yksityiskohdista päättää toimitusjohtaja yksi yli yhden periaatteella.

Revenio Group Oyj:n johdon tulospalkkion enimmäismäärä on lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä neljän kuukauden ja pitkän aikavälin järjestelmässä kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä vuoden pituisella määräytymisjaksolla. Konsernin toimitusjohtajalla palkkion enimmäismäärä lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä on kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä ja pitkäaikaisessa järjestelmässä neljän kuukauden palkkaa vastaava määrä. Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä palkkiokriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset sekä arvio-osuus. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä kriteerinä on konsernin liikevoitto. Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän piirissä on 5 konserniyhtiöissä johtavassa asemassa olevaa henkilöä. Pitkän aikavälin tulospalkkiojärjestelmän piirissä on osa konsernin nykyisestä johtoryhmästä.

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Revenio Group Oyj:llä on voimassa oleva konsernin avainhenkilöille suunnattu optio-ohjelma vuodelta 2015. Optio-oikeuksien jaosta päättää Revenio Group Oyj:n hallitus.

Avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Revenio -konsernissa on työntekijöitä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden valinnan mukaisesti osa vuositulospalkkiosta maksetaan henkilöstön perustamaan henkilöstörahastoon, joka sijoittaa pääosan varoistaan Revenio Group Oyj:n osakkeiden ostoon.

 

Optio-ohjelma 2015

Varsinaisen 20.3.2018 pidetyn yhtiökokouksen hyväksyttyä hallituksen ehdotuksen maksuttomasta 15.958.812 osakkeen annista (split) päätti hallitus optio-ohjelman 2015 ehtojen mukaisesti seuraavista muutoksista vuoden 2015 optio-ohjelmaan, jotka tulevat voimaan maksuttomassa osakeannissa annettujen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin 22.3.2018:

Muutetaan A-, B- ja C-optio-oikeuksien osakemerkintähinta vastaamaan jakosuhdetta siten, että yhtiökokouksen 20.3.2019 päättämän osingonjaon jälkeen

  • A-optio-oikeudella osakemerkintähinta on 7,95 euroa;
  • B-optio-oikeudella osakemerkintähinta on 9,84 euroa; ja
  • C-optio-oikeudella osakemerkintähinta on 12,78 euroa
  • muutetaan A-, B- ja C-optio-oikeuksien nojalla merkittäviä osakemääriä niin, että yhdellä optio-oikeudella voi merkitä kolme osaketta
  • optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen, joiden täsmäytyspäivä on 22.3.2018 tai aikaisemmin, osalta kolmasosalla (1/3) niiden määrästä
  • merkitään, että optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden määrä voi nousta enintään 450.000 uudella osakkeella

Edellä tarkoitetut muutokset tulevat voimaan maksuttomassa osakeannissa annettujen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin, eli 22.3.2018. 

Revenio  Group  Oyj:n  hallitus on 10.8.2015 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 päättämien osakeantivaltuuksien nojalla uudesta optiojärjestelmästä, johon kuuluu enintään 150.000 optio-oikeutta. Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhenkilöille.

Optio-oikeuksista 50.000 kappaletta merkitään kirjaimella A, 50.000 kappaletta kirjaimella B ja 50.000 kappaletta kirjaimella C. Hallituksella on oikeus muuntaa yhtiön hallussa olevia optio-oikeuksia optiolajista toiseen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella A on 31.5.2017-31.5.2019, optio-oikeudella B 31.5.2018-31.5.2020 sekä optio-oikeudella C 31.5.2019-31.5.2021.

Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhenkilöille. Tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kun niitä ei jaeta konsernin henkilöstölle. Hallitus voi päättää optio-oikeuksia koskevista erityisistä lisäehdoista optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Hallitus päättää tytäryhtiölle annettavien ja tytäryhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

 

Revenio optio-ohjelma 2015